انتخاب پلن
انتخاب دوره
تایید و پرداخت
  • مدارس و دانشگاه ها
  • سرویس روزانه
  • رایگان
  • وبینار
  • سازمانی

پلن A1

5 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
63,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
170,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
321,000 تومان
یک ساله
20 ٪
604,000 تومان
انتخاب

پلن A2

10 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
77,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
207,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
392,000 تومان
یک ساله
20 ٪
739,000 تومان
انتخاب

پلن A

20 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
152,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
412,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
778,000 تومان
یک ساله
20 ٪
1,464,000 تومان
انتخاب

پلن B1

30 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
245,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
663,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
1,253,000 تومان
یک ساله
20 ٪
2,358,000 تومان
انتخاب

پلن B2

50 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
287,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
774,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
1,463,000 تومان
یک ساله
20 ٪
2,755,000 تومان
انتخاب

پلن A

50 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک روزه
98,000 تومان
انتخاب

پلن B

70 نفر (10 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
455,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
1,228,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
2,320,000 تومان
یک ساله
20 ٪
4,368,000 تومان
انتخاب

پلن B++

100 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
595,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
1,606,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
3,034,000 تومان
یک ساله
20 ٪
5,712,000 تومان
انتخاب

پلن B

100 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک روزه
154,000 تومان
انتخاب

پلن C

150 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک روزه
171,000 تومان
انتخاب

پلن C

150 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
875,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
2,362,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
4,462,000 تومان
یک ساله
20 ٪
8,400,000 تومان
انتخاب

پلن D

200 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
980,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
2,646,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
4,998,000 تومان
یک ساله
20 ٪
9,408,000 تومان
انتخاب

پلن F

300 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
1,400,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
3,780,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
7,140,000 تومان
یک ساله
20 ٪
13,440,000 تومان
انتخاب

پلن H

400 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
1,960,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
5,292,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
9,996,000 تومان
یک ساله
20 ٪
18,816,000 تومان
انتخاب

پلن I

500 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
2,625,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
7,087,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
13,387,000 تومان
یک ساله
20 ٪
25,200,000 تومان
انتخاب

پلن I2

750 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
3,850,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
10,395,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
19,635,000 تومان
یک ساله
20 ٪
36,960,000 تومان
انتخاب

پلن I3

1000 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
5,040,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
13,608,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
25,704,000 تومان
یک ساله
20 ٪
48,384,000 تومان
انتخاب

پلن رایگان

5 نفر (2 وب‌کم هم‌زمان)

یک ساله
رایگان
انتخاب

پلن A

50 نفر (1 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
145,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
391,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
739,000 تومان
یک ساله
20 ٪
1,392,000 تومان
انتخاب

پلن B

100 نفر (1 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
245,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
661,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
1,249,000 تومان
یک ساله
20 ٪
2,352,000 تومان
انتخاب

پلن C

150 نفر (1 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
345,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
931,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
1,759,000 تومان
یک ساله
20 ٪
3,312,000 تومان
انتخاب

پلن A1

20 نفر (15 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
650,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
1,755,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
3,315,000 تومان
یک ساله
20 ٪
6,240,000 تومان
انتخاب

پلن A2

50 نفر (15 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
1,500,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
4,050,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
7,650,000 تومان
یک ساله
20 ٪
14,400,000 تومان
انتخاب

پلن A3

100 نفر (15 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
2,500,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
6,750,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
12,750,000 تومان
یک ساله
20 ٪
24,000,000 تومان
انتخاب

پلن A4

250 نفر (15 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
5,000,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
13,500,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
25,500,000 تومان
یک ساله
20 ٪
48,000,000 تومان
انتخاب

پلن A

500 نفر (15 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
7,500,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
20,250,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
38,250,000 تومان
یک ساله
20 ٪
72,000,000 تومان
انتخاب

پلن B

750 نفر (15 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
11,250,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
30,375,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
57,375,000 تومان
یک ساله
20 ٪
108,000,000 تومان
انتخاب

پلن G

1000 نفر (15 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
15,000,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
40,500,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
76,500,000 تومان
یک ساله
20 ٪
144,000,000 تومان
انتخاب
1- حداکثر تعداد افراد شرکت کننده در یک رویداد (کلاس،جلسه و وبینار) نمی بایست بیشتر از 120 نفر باشد. برای مثال در پلن 200 کاربره شما می توانید سه کلاس 60 نفره و یک کلاس 20 نفره ایجاد نمایید.
2- تعداد وبکم اعلام شده در هر پلن، مربوط به هر رویداد(جلسه، کلاس) می باشد، برای مثال در پلنی که امکان استفاده از 5 وبکم وجود دارد، برای 3 کلاس همزمان 15 وبکم قابل استفاده می باشد.
3- شما می توانید تا سقف ظرفیت پلن خریداری شده، کاربر همزمان به رویداد ها اضافه نمایید.
در تمام سرویس‌ها امکان استفاده از API وجود دارد.
در تمام سرویس‌ها می‌توانید لوگوی مورد نظر خود را به صورت رایگان در محیط آنلاین قرار دهید.
جهت آشنایی با مفاهیم پلن‌ها مانند نفرساعت، ظرفیت، دوره، اعتبار زمانی، کاربر همزمان و ضوابط فروش مانند تمدید، ارتقا و انتقال شارژ لطفا به بخش پرسش‌های متداول مراجعه فرمایید.
انتخاب پلن
انتخاب دوره
تایید و پرداخت

دوره سرویس